Protecția datelor cu caracter personal – GDPR

SC GENERAL AUTOCOM SRL, este operator al datelor cu caracter personal și conform prevederilor legale respectă și oferă protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor cu care întreprinde relații comerciale. Astfel, societatea noastră , în calitate de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale angajaților, reprezentanților legali, beneficiarilor reali, clienților, potențialilor clienți, precum și ale împuterniciților acestora, furnizorilor, terților, etc.

Considerăm asigurarea dreptului datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al societății noastre, drept urmare dedicăm toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele cu caracter personal în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 – Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR, precum și orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic Politia de confidențialitate, pentru a fi în acord cu orice modificări ale modului de prelucrare a datelor cu caracter personal sau orice modificări legislative.

În general, societatea prelucrează datele cu caracter personal oferite direct de dumneavoastră (nume, prenume, vârstă, date de contact, codul numeric personal, etc.). În cadrul colaborării cu diferite instituții/autorități din țară sau străinătate, societăți comerciale, furnizori de servicii, asiguratori, terți, etc., , se va putea proceda la prelucrarea datelor cu caracter personal oferite în funcție de specificul fiecărei colaborări, în măsura în care v-ați dat acordul în mod expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Termeni în înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679, art. 4:

 • „Date cu caracter personal” – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • „Prelucrare” – orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
 • „Restricționarea prelucrării” – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • „Operator” – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • „Persoană împuternicită de operator” – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • „Parte terță” – o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
 • „Consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare, contracte de asigurare, contracte de leasing, contracte de mandat, etc., iar refuzul dumneavoastră General Autocom SRL nu va putea executa nici un fel de operațiune, nici un fel de contract.

În situațiile de prelucrare automată, General Autocom SRL garantează dreptul dumneavoastră de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia prin adresarea unei solicitări în acest sens pe adresa de e-mail a responsabilului de prelucrare a datelor cu caracter personal: dpo.generalautocom@generalautocom.ro.

General Autocom SRL transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către instituții și/sau autorități naționale, locale sau din străinătate, membrii ai Grupului Renault, importator, asiguratori, colaboratori, instituții financiare nebancare, furnizori, terți, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale.

Transferul datelor personale către țări terțe

În cadrul executării contractelor, General Autocom SRL ar putea transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe, din afara Spațiului Economic European. În astfel de situații, transmiterea datelor cu caracter personal se va realiza către țări care asigură nivelul adecvat de protecție, fie va lua garanții suplimentare adecvate de protecție a datelor dvs. cu caracter personal, cum ar fi implementarea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european sau reguli corporatiste obligatorii.

În ceea ce privește durata prelucrării, vă informăm asupra faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară respectării obligațiilor legale. Astfel, stocarea datelor cu caracter personal poate avea o durata de 1, 3, 5 sau 10 ani, în funcție de specificul fiecărui contract.

În situația rezilierii contractului cu General Autocom SRL, din orice cauză, conform prevederilor legale, societatea va proceda la împiedicarea oricărei prelucrări noi a datelor cu caracter personal de către un terț sau oricare dintre reprezentanții săi.

Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • De acces, puteți obține informații în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum și o copie a acestora;
 • De rectificare, puteți solicita completarea sau actualizarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care sunt incomplete sau inexacte;
 • De a fi uitat, în anumite situații, puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
 • La restricționarea prelucrării, în anumite situații, puteți solicita prelucrarea condiționată a datelor cu caracter personal până la soluționarea anumitor operațiuni referitoare la datele dvs.;
 • La opoziție, în situația prelucrării întemeiate pe realizarea unor interese legitime, vă puteți opune motivat unei astfel de prelucrări;
 • La portabilitatea datelor, puteți solicita transmiterea datelor cu caracter personal furnizate de dvs. și prelucrate prin mijloace automate într-un format structurat, care poate fi citit automat;
 • De a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dumneavoastră garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele de contact Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: : mun. București, b-dul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Fiecare drept dintre cele enumerate, se poate exercita, în baza unei solicitări scrise, semnate și datate, la sediul General Autocom SRL din com. Mărăcineni, sat Mărăcineni, str. Euro 85, nr. 160, jud. Buzău având mențiunea – „În atenția responsabilului de protecția datelor cu caracter personal” sau la adresa de e-mail: dpo.generalautocom@generalautocom.ro.